Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Bilplast-Organizacja ucząca się

Od 01.04 2012 do 31.04.2013 realizacja projektu Bilplast -Organizacja ucząca się współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ogólna wartość projektu to 1 032 774,44 zł.

Nr. Umowy UDA-POKL. 08.01.01-10-419/11-00.

Celem głównym realizowanego projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania firmy poprzez realizację kompleksowego programu szkoleniowego dla 82 pracowników.
Celami szczegółowymi są m.in.: podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
podniesienie umiejętności w zakresie rozwoju "twardych" i "miękkich" kompetencji zarządczych,
podniesienie umiejętności zarządzania procesem produkcji w przedsiębiorstwie,
podniesienie poziomu identyfikacji z firmą i jej celami,
osiągnięcie stałości zatrudnienia w firmie i wzmocnienie atrakcyjności oraz konkurencyjności BILPLASTU na rynku polskim i UE.

Projekt adresowany jest do pracowników produkcji i kadry zarządzającej firmą. Skierowane do nich działania nie tylko pozwolą na podniesienie kwalifikacji, ale także zapewnią rozwój i skuteczność konkurowania na wymagającym rynku tworzyw sztucznych. Projekt opiera się na założeniu, że nowoczesny park maszynowy i inwestycje w nowe technologie muszą być komplementarne z wysokimi kwalifikacjami oraz wyposażeniem pracowników w wachlarz skutecznych narzędzi zarządczych podnoszących wydajność pracy.
Dodatkowo - co warto podkreślić - projekt BILPLAST - ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ ma niewątpliwą wartość dodaną. Jest nią trwałość jego rezultatów poprzez podniesienie świadomości konieczności kształcenia się przez całe życie. Zwiększy to elastyczności kompetencji oraz umiejętności aktywnego rozwiązywania problemów w miejscu pracy, a także zaufania we własne siły.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń w kilkudziesięciu edycjach, pogrupowanych tematycznie i skierowanych do konkretnych grup. Stanowi kolejny bardzo ważny krok w historii BILPLASTU jako firmy nowoczesnej, innowacyjnej i otwartej na ciągłe wzmacnianie wysokiej jakości usług. Wykorzystujemy więc szansę jaką dają środki finansowe z Unii Europejskiej dla regionu łódzkiego. Zgodnie z przepisami prawa finansowo uczestniczymy w realizacji tego przedsięwzięcia wierząc, że człowiek jest najlepszą inwestycją!
Dodatkowe informacje i aktualności na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasad współfinansowania projektów w ramach EFS można znaleźć na stronie www.efs.gov.pl.
Bilplast-Organizacja Ucząca Się
Bilplast-Organizacja Ucząca Się

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska