Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
In our activities we are guided by the principles of sustainable development, which guarantee the success of our replica watches business activities in the long term, while committing ourselves to economic and social development and the protection of the natural environment.
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I.          Informacje Ogólne

1.       Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.bilplast.com.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest Bilplast S.A., z siedzibą w Łodzi (94-104), przy ul. Obywatelskiej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000403817, NIP: 7272784723, REGON: 101320382.

2.       W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.

3.       Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu oraz informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

II.          Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności i Plikach Cookies jest mowa o:

1.       Administratorze – należy przez to rozumieć  Bilplast S.A., z siedzibą w Łodzi (94-104), przy ul. Obywatelskiej 117, adres e-mail: [email protected], numer telefonu (+48 42) 686 22 39.

2.       Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć rozumieć  Bilplast S.A., z siedzibą w Łodzi (94-104), przy ul. Obywatelskiej 117, adres e-mail: [email protected], numer telefonu (+48 42) 686 22 39.

3.       Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

4.       Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.

5.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.       Organ nadzorczy - należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III.          Formularz kontaktowy

1.       Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

3.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez niniejsze podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.

4.       Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5.       Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: [email protected]l lub listownie na adres siedziby Administratora.

6.       Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IV.          Polityka Cookies

1.       W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”.  Pliki cookies (tzw.  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.

2.       Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3.       Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

a)   dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.       Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.

5.       Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a)   „sesyjne” - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej;

b)    „stałe” - „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.

6.       Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.

7.       Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:

a)      Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

b)     Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

c)      Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.       Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

V.          Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74