Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
In our activities we are guided by the principles of sustainable development, which guarantee the success of our replica watches business activities in the long term, while committing ourselves to economic and social development and the protection of the natural environment.
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Obowiązek informacyjny RODO

  1. Bilplast S.A. z siedzibą w Łodzi (94-104), przy ul. Obywatelskiej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000403817, NIP: 7272784723, REGON: 101320382, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez niniejsze podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora.
  8. Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74