Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Obowiązek informacyjny RODO

  1. Bilplast S.A. z siedzibą w Łodzi (94-104), przy ul. Obywatelskiej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000403817, NIP: 7272784723, REGON: 101320382, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez niniejsze podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora.
  8. Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74